Deklaracja prawna

Prawa i obowiązki stron

Prawa i obowiązki użytkownika


Art. 1.
Użytkownik jest uprawniony do dostępu online i korzystania w sposób określony przez Nuturella s.r.o.  z Usług świadczonych zgodnie z niniejszymi Warunkami i Zastrzeżeniami. Aby uzyskać dostęp do Usług świadczonych po uprzedniej rejestracji, użytkownik powinien podać swoją nazwę użytkownika i swoje hasło.

Art. 2.
Użytkownik jest uprawniony do dostępu i modyfikacji swoich danych osobowych, podanych przez niego w trakcie rejestracji w witrynie www.mannamydlo.pl. Te prawa użytkownik może wykonywać online poprzez swój profil użytkownika.

Art. 3.
 • Wszelkie prawa autorskie odnośnie treści witryny www.mannamydlo.pl, w tym między innymi tekstów, obrazów, wzorów, grafik, zdjęć i innych materiałów video, materiałów dźwiękowych, formatów, oprogramowań, zestawień danych, baz danych (w tym baza danych Nuturella s.r.o.) i innych materiałów, jak również prawa autorskie odnośnie Usług są chronione przez prawo Słowacji, oraz stanowią wyłączną własność Nuturella s.r.o. lub innej osoby trzeciej, która udzieliła prawo firmie Nuturella s.r.o. do korzystania z tych praw. Użytkownik nie powinien wykorzystywać witrynę Nuturella s.r.o. , Usługi lub jakikolwiek element ich treści w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.
 • Prawo dostępu użytkownika nie uprawnia do kopiowania lub powielania treści witryny lub jej jakiejkolwiek części, jak również do korzystania z praw autorskich będących własnością Nuturella s.r.o.  lub jakiejkolwiek innej osoby trzeciej, z wyjątkiem, gdy dotyczy to niewielkiej części treści dla potrzeb własnych i niekomercjalnych, co nie krzywdzi prawnych interesów autorów lub jakichkolwiek innych właścicieli praw autorskich. Niezależnie od powyższego, użytkownik nie powinien usunąć z powyższych materiałów ani jednego oznaczenia lub informacji dot. znaku towarowego lub posiadania innego rodzaju praw autorskich.
Informacje:
Właściciel praw autorskich nie ponosi odpowiedzialności za pośrednie lub bezpośrednie szkody powstałe w wyniku wykorzystywania strony internetowej. Wykorzystywanie i aplikacja instrukcji, tekstów, pomysłów i wskazówek będących treścią witryny – na własną odpowiedzialność użytkownika.


Nie ponosimy odpowiedzialności za przypadkowe awarie, szkody i poniesione koszty, które powstały w wyniku nieuprawnionego lub niewłaściwego korzystania ze stron internetowych, ich złego funkcjonowania w przypadku awarii technicznej, nieuprawnionej ingerencji w treść witryny, opóźnieniem danych przeznaczonych do wysłania, a także w przypadku szkód spowodowanych przez błędy systemu lub wirusy komputerowe, ewentualnie spowodowanych przez inne podobne awarie.

Ochrona danych osobowych
Nuturella s.r.o. deklaruje, że w zarządzaniu swoją stroną odnośnie do przetwarzania danych osobowych postępuje zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. W przypadku posiadania jakichkolwiek danych o charakterze osobistym od poszkodowanej osoby ta ich odesłaniem jednocześnie wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez firmę Nuturella s.r.o., która dane te przechowuje w swoim systemie informacyjnym i przetwarza do innych celów, zgodnie z obowiązującym prawem. Dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim.
Dane osobowe są starannie przetwarzane, zwłaszcza, choć nie wyłącznie, do następujących celów:
 • sytuacja na rynku
 • analiza rynku
 • analiza zwyczajów użytkowników
 • opracowanie statystyki odwiedzin
 • realizacja konkursów i innego rodzaju zabaw
 • dostarczają informacji na temat nowych produktów i usług
 • dostarczają informacji na temat różnych wydarzeń
 • realizacja reklamacji i skarg klientów
 • realizacja zamówień

Nasza firma zapewnia swoim klientom i partnerom świadczenie usług z zachowaniem bezpieczeństwa i poufności informacji. Jednocześnie chcielibyśmy zwrócić państwa uwagę na fakt, że poprzez korzystanie z naszej strony internetowej dane osobowe mogą dostać się również na strony internetowe innych firm i organizacji. W przypadku korzystania z innych witryn internetowych należy zapoznać się z warunkami i regulaminem odnośnie ochrony danych osobowych.