Ogólne Warunki Umowy

Ogólne warunki umowy, regulujące warunki kupna-sprzedaży produktów Nuturella s.r.o.

        I. Przedmiot, zakres i czas obowiązywania OWU

I.1. Niniejsza umowa standardowa reguluje warunki tranzakcji handlowej między Nuturella s.r.o. a klientami, którzy jednorazowo lub wielokrotnie nabywają na terenie Rzeczpospolitej Polskiej produkowane i dystrybuowane przez Mannę produkty kosmetyczne.

I.2. Niniejsze OWU wchodzą w życie 26 stycznia 2019 roku na czas nieokreślony i są stosowane odnośnie transakcji kupna-sprzedaży, zawartych w następujących po tym czasie.

        II. Definicje

II.1. Występujące w niniejszym OWU pojęcia mają następujące znaczenia:

Indywidualna umowa kupna-sprzedaży (konkretny zakup): transakcja, zawarta w języku polskim pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, kwalifikująca się jako pisemna, w wyniku ostatecznego potwierdzenia przez Sprzedawcę konkretnego zamówienia produktu, której nieodłączną część stanowią obowiązujące aktualne OWU;

Sprzedawca: Nuturella s.r.o. (siedziba: Vodná 23/10, 94501 Komárno, SR. Numer KRS: 52953416,NIP: 2121185286;

Strona internetowa MANNY: strona internetowa, będąca własnością Sprzedawcy i obsługiwana przez niego pod adresem www.mannamydlo.pl;

Strony umowy: wspólne określenie Sprzedawcy i Klienta, zawierających Indywidualną umowę kupna-sprzedaży;

Usługa: przeniesienie praw własności produktów, oferowanych aktualnie na sprzedaż na Stronie Internetowej Sprzedawcy, ze Sprzedawcy na Klienta, w przypadku całkowitego uiszczenia ceny zakupu. W skład Usługi wchodzi ponadto pakowanie i doręczenie przesyłki;

Produkt: wyprodukowany przez Sprzedawcę towar, który jest oferowany na sprzedaż na Stronie Internetowej MANNY;

Cena zakupu: koszt Usługi świadczonej przez Sprzedawcę na rzecz Klienta w ramach Indywidualnej umowy kupna-sprzedaży;

Klient: każda osoba fizyczna lub podmiot prawny lub inny podmiot nieposiadający osobowości prawnej (w świetle prawa polskiego), kto/który za pośrednictwem strony internetowej Manny nabędzie Produkt Sprzedawcy;

Wirtualne biuro: Interfejs użytkownika na stronie internetowej Manny, który zawiera aktualne informacje na temat adresu dostawy, historię zamówień, aktualne promocje stałego klienta i najnowsze oferty.

        III. Postanowienia ogólne

III.1. W braku osobnych rozporządzeń OWU i Indywidualnej umowy kupna-sprzedaży terminy odnośnie transakcji między Sprzedawcą a Klientem obowiązują w dniach kalendarzowych, mogą więc wypadać na dni wolne od pracy lub dni świąteczne.

III.2. Strony Umowy zobowiązane są przesyłać swoje oświadczenia prawne (np. odstąpienie od umowy itp.) Sprzedawcy na adres siedziby, a Klientowi na adres podany w trakcie zakupu wśród danych do dostawy. Dostarczone na inny adres oświadczeń prawnych nie uznaje się za prawidłowe.

III.3. Klient, akceptując niniejsze OWU, przyjmuje do wiadomości, że po zawarciu Indywidualnej umowy kupna-sprzedaży nie może modyfikować adresu dostawy zakupionego Produktu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, spowodowane naruszeniem tej klauzuli. Obowiązek Sprzedawcy odnośnie zmiany danych rozciąga się wyłącznie na dane, o których mowa w art.II.1. punkt b, który spełnia odpowiednimi zmianami OWU.

III.4. Oświadczenia prawne, wysłane poleconą przesyłką pocztową na adres Klienta, uznaje się za prawidłowo doręczone (a) na Węgrzech w 5 (piątym), (b) w innym kraju europejskim w 10 (dziesiątym), a (c) w krajach pozaeuropejskich w 20 (dwudziestym) dniu (domniemanie doręczenia). Stosowność adresu ocenia się na podstawie punktu 2 i 3 rozdziału III. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody (inne straty) wynikające z domniemania dostarczenia Klientowi.

III.5. W celu zapobiegania i zmniejszania strat Klient ma obowiązek bezzwłocznie powiadomić Sprzedawcę, jeśli oczekiwana przez niego przesyłka od Sprzedawcy nie została mu dostarczona, albo otrzymał ją z opóźnieniem.

III.6. Kwestie nieuregulowane w Indywidualnej umowie kupna-sprzedaży, jak również w OWU, ponadto ewentualne spory wynikające ze zobowiązań prawnych roztrzygają odnośne przepisy węgierskiego prawa, a w szczególności Kodeks Cywilny. Strony umowy ustalają, że jeśli Indywidualna umowa kupna-sprzedaży oraz OWU zostają zaakceptowane w innych językach niż węgierski, to w przypadku zaistnienia nieścisłości językowych obowiązuje wersja węgierska.

III.7. Strony umowy umawiają się, że ewentualne spory, wynikające z realizacji Indywidualnej umowy kupna-sprzedaży oraz OWU będą starały się rozwiązać polubownie, dlatego w takim przypadku zobowiązane są do negocjacji. O ile negocjacje nie doprowadzą do roztrzygnięcia sporu, wówczas – z wyjątkiem spraw dotyczących praw konsumenta – ustalają, że z uwzględnieniem treści art. 45 ust. 1, art. 50 ust. 1, art. 91 i art. 99 Ustawy nr. XXVIII z roku 2017 Prawo prywatne międzynarodowe jurysdykcja wyłączna należy do sądów węgierskich, a dla postępowania cywilnoprawnego w sprawach majątkowych – w tym spraw dotyczących praw konsumenta – wyłączną kompetencję posiada Centralny Sąd Okręgowy w Budzie (Budapeszt, Węgry).

        IV. Zawarcie, tok i treść Indywidualnej umowy kupna-sprzedaży

Dostęp do Usług świadczonych przez Sprzedawcę

IV.1. Usługi Sprzedawcy dostępne są dla Klienta za pośrednictwem strony internetowej www.mannamydlo.pl. Klient ma możliwość dobrowolnej rejestracji na powyższej stronie MANNY z użyciem własnego loginu i hasła. W przypadku, jeśli Klient nie dokona dobrowolnej rejestracji, wówczas Sprzedawca podczas zawarcia pierwszej Indywidualnej umowy kupna-sprzedaży (konkretnego zakupu), wykorzystując dane Klienta, podane przez niego podczas zamówienia produktu, rejestruje Klienta automatycznie, o czym informuje go drogą elektroniczną. Po dokonaniu dobrowolnej lub automatycznej rejestracji Klient przy pomocy swojego loginu i hasła może się zalogować na pierwszej stronie internetowej MANNY i w ten sposób wejść na swój indywidualny Interfejs użytkownika.

IV.2. Klient przyjmuje do wiadomości i nieodwołalnie akceptuje, że od tej pory z jakichkolwiek usług Sprzedawcy może korzystać tylko w tym przypadku, jeśli pomyślnie dokona rejestracji wstępnej i logowania, w przeciwnym razie bowiem funkcje stony internetowej, które udostępniają usługi, będą dla niego niedostępne. Jednocześnie Klient upoważnia Sprzedawcę do ochrony, przechowywania i przetwarzania jego danych osobowych, niezbędnych do dokonania rejestracji, zgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych WE nr. 2016/679, jak również z Ustawą nr. CXII z roku 2011 w sprawie samostanowienia w dziedzinie informacji i wolności informacji.

IV.3. Sprzedawcy przysługuje prawo do zlikwidowania Interfejsu użytkownika na stronie internetowej Manny bez zapowiedzenia, o ile używany jest on niezgodnie z przeznaczeniem, jak również nie ma obowiązku świadczenia usług na rzecz Klienta, jeśli Klient nadużywa swoich uprawnień (w kontekście zakupów, zwrotów czy gwarancji). W tym przypadku jednak ma obowiązek zwrotu Klientowi wpłaconej ewentualnie wcześniej ceny produktu, pomniejszonej o poniesione koszty, ale bez odsetek karnych za spóźnienie. Za szkody spowodowane zlikwidowaniem Interfejsu użytkownika w konsekwencji niezgodnego z przeznaczeniem użytkowanaia lub w wyniku nadużyć uprawnień Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności. Ocena, czy Klient nadużywa swoich uprawnień, leży w wyłącznej kompetencji Sprzedawcy. Nadużyciem uprawnień klienta jest w szczególności, jeśli odnośnie odesłanego Sprzedawcy produktu można jednoznacznie stwierdzić, że ubytek pierwotnej ilości nie nastąpił na skutek codziennego, zgodnego z przeznaczeniem zużycia.

IV.4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody, wynikające pośrednio lub bezpośrednio z użytkowania strony internetowej Manna: wszystkie rady, pomysły, projekty, każdy stosuje wyłącznie na własne ryzyko. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zapomnienia lub zgubienia loginu i/lub hasła do Interfejsu użytkownika na Stronie internetowej MANNY (jak np. niemożność zrealizowania punktów lojalnościowych). O ile przyczyna przeszkody w dostępie do strony internetowej lub zlikwidowania Interfejsu użytkownika leży po stronie Klienta, Sprzedawca nie ma obowiązku zagwarantować Klientowi nowej powierzchni użytkownika, nowego loginu czy hasła. Sprzedawca nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne szkody czy straty, które spowodowane są użytkowaniem strony MANNY lub strony płatności bankowych, usterkami technicznymi lub nieosiągalnością tych stron, nieprawidłową zmianą danych osobowych, spóźnieniem przekazania informacji, wirusami komputerowymi, brakiem łączności z internetem, usterkami programów komputerowych itp.

IV.5. Na Interfejsie użytkownika dostępna jest specjalna funkcja, służąca Klientowi do identyfikacji wprowadzonych danych i ich ewentualnego skorygowanaia, jeszcze przed wysłaniem zamówienia.

Wybór produktu

IV.6. Klient dokonuje wyboru produktu za pomocą menu, znajdującego się na górze Interfejsu użytkownika. Sprzedawca oferuje na sprzedaż wyłącznie opublikowane w menu gotowe produkty. Klient przyjmuje do wiadomości, że ceny produktów, figurujące w menu, nie są cenami zakupu, stanowią tylko ich część. Sprzedawca zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany ceny produktów, z tym jednak, że nie ma prawa zmiany na niekorzyść Klienta cen produktów zamówionych przez Klienta wcześniej i potwierdzonych przez Sprzedawcę. Sprzedawca nie może ponosić strat z tytułu usterek elektronicznej wymiany informacji, jak również wielokrotnych modyfikacji zamówienia, powstałe więc w ten sposób dodatkowe koszty nie obciążają Sprzedawcy. Z w/w powodów Sprzedawca ma prawo anulować lub modyfikować zamówienia.

Zakup (zamówienie produktu)

IV.7. Klient użytkując odpowiednio powierzchnię strony może grupować produkty w tzw. koszyku. Zawartość koszyka Klient może dowolnie modyfikować do sfinalizowania zakupu, bez żadnych zobowiązań. Punkty lojalnościowe (Klub Manna) Klient może realizować najpóźniej w momencie wkładania produktów do koszyka. Obowiązujące aktualnie promocje dla stałych klientów oraz zasady ich realizowania znajdują się w sekcji „Często zadawane pytania”, opublikowanej na stronie internetowej Manny, które zawierają również Program lojalnościowy dla klientów.

IV.8. Jeśli Klient nie zamierza już modyfikować zawartości koszyka (zmienić grup produktów), może sfinalizować zamówienie naciskając przycisk „Dokończ zamówienie”, a następnie podając adres dostawy, wybierając sposób płatności i ewentualnie wysłając wiadomość. Kontynuując finalizowanie zamówienia Klient podaje dane do fakturowania, ewentualnie rejestruje kupony rabatowe i akceptuje OWU.


IV.9. Klient składa konkretne zamówienie naciskając – po skontrolowaniu danych – przycisk „Wyślij zamówienie”, czym przyczynia się do przyjęcia i opracowania wirtualnych danych zamówienia przez system informatyczny Sprzedawcy, akceptując jednocześnie treść OWU i przyjmując ją jako obowiązującą.

IV.10. Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia najpierw na Interfejsie użytkownika, najstępnie zaś wysyłając wiadomość na podany w trakcie składania zamówienia adres emailowy Klienta. Przyjęcie zamówienia nie stanowi dla Sprzedawcy przeszkody, żeby z uzasadnionych przyczyn, powołując się na regulację z art. IV/3, odmówić realizacji zamówienia.

IV.11. Wraz z wysłaniem potwierdzenia zamówienia Indywidualna umowa kupna-sprzedaży [II.1. (a)] pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje zawarta na okres do momentu odebrania produktu przez Klienta, ale najpóźniej na okres 30 (trzydziestu) dni. W związku z zawarciem Indywidualnej umowy kupna-sprzedaży klient wyraźnie wyraża zgodę, że sfinalizowanie zakupu produktu stwarza dla niego obowiązek uiszczenia ceny i odbioru produktu, adekwatnie do wybranego sposobu płatności i dostawy. Jeśli Klient nie otrzyma potwierdzenia przyjęcia zamówienia drogą elektroniczną najpóźniej w ciągu 48 godzin, wówczas Klient zwolniony jest z obowiązku wypełnienia umowy kupna-sprzedaży (zwolnienie z obowiązku przetargu lub kupna).

IV.12. Sprzedawca zapisuje dane zawartej Indywidualnej umowy kupna-sprzedaży w swojej elektronicznej bazie danych i udostępnia je Klientowi na Interfejsie użytkownika w zakładce „Historia zakupów”.

IV.13. Indywidualna umowa kupna-sprzedaży wraz z będącymi jej nieodłączną częścią OWU zawiera wszystkie warunki kontraktu pomiędzy Stronami umowy (klauzula kompletności).

IV.14. W przypadku częściowej nieważności Indywidualnej umowy kupna-sprzedaży, umowy nie uznaje się za nieważną w całości, chyba że zostanie stwierdzone, że Strony nie zawarłyby tej umowy w przypadku istnienia wcześniej tych modyfikacji.

        V. Elementy i realizacja ceny zakupu

Cena produktu, koszt dostawy i koszt pakowania

V.1. Cena produktu nie zawiera kosztów dostawy produktu, które są jednym z elementów ceny zakupu. Koszty dostawy są więc płacone razem z ceną zakupu. Klient zobowiązany jest do zapłacenia kosztów dostawy zarówno w przypadku doręczenia produktu za pośrednictwem firmy kurierskiej, jak i w przypadku odbioru z Pick Pack Pont. Wyjątek stanowi, jeśli w ramach Indywidualnej umowy kupna-sprzedaży Klient zakupił przynajmniej jeden produkt z bezpłatną dostawą, wtedy bowiem żaden z zamówionych razem z nim produktów nie jest obciążony kosztami dostawy. W koszty dostawy wliczony jest również koszt pakowania. Aktualnie obowiązujące koszty dostawy opublikowane są na stronie internetowej MANNY w sekcji „Często zadawane pytania” pt. „Jakie są koszty wysyłki”.

V.2. Wszystkie elementy ceny zakupu opublikowane są przez Sprzedawcę w kwocie brutto. Na fakturze, wystawionej zgodnie z danymi do faktury, które zostały podane przez Klienta w trakcie składania zamówienia, umieszczone są te właśnie kwoty.

Sposoby płatności ceny zakupu

V.3. Płatność ceny zakupu za zamówione produkty można zrealizować wyłącznie w formie jednego z wymienionych poniżej sposobów płatności. Klient sfinalizowaniem zamówienia akceptuje, że inne sposoby płatności nie są możliwe.

Przelew bankowy w formie przedpłaty

V.4. W przypadku przelewu bankowego Klient dokonuje przelewu ceny zakupu na rachunek Sprzedawcy, prowadzonego w banku VÚB numer konta: SK13 0200 0000 0039 7104 9054

V.5. Sprzedawca rozpoczyna dostarczenie produktu Klientowi wyłącznie w dniu, kiedy przelana kompletna cena zakupu zostanie zaksięgowana na koncie Sprzedawcy do godziny 14:00 czasu środkowoeuropejskiego.

V.6. Klient przyjmuje do wiadomości, że Sprzedawca nie ma wpływu na czas zaksięgowania przelewu bankowego, dlatego absolutnie nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty spowodowane spóźnieniem przelewu.

Płatność kartą tłoczoną (embosowaną)

V.7. W przypadku płatności kartą płatniczą, Klient z „Kasy”, znajdującej się na Interfejsie użytkownika, zostaje przekierowany na bezpieczną stronę internetową Banku CIB, za pośrednictwem której realizowana jest opłata ceny zakupu. Dane karty płatniczej Klienta w żaden sposób nie są zapisywane przez Sprzedawcę, nie są mu nawet ujawniane.

V.8. W przypadku udanej transakcji bankowość internetowa kieruje Klienta z powrotem na Interfejs użytkownika. W przypadku nieudanej transakcji dzieje się tak samo, a Klient może ponownie spróbować płatności kartą lub wybrać inny sposób płatności.

V.9. Bank prowadzący rachunek Sprzedawcy akceptuje płatność poniższymi kartami:


Płatność za pobraniem

V.10. Wybierając ten sposób płatności, Klient zobowiązuje się zapłacić pełną cenę zakupu przy odbiorze przesyłki z produktem (produktami) kurierowi w dokładnie wyliczonej, zgodnej z podaną w potwierdzeniu zamówienia kwocie.

Płatność, odbywająca się przez realizację kuponu prezentowego

V.11. Płatność ceny zakupu Klient może dokonać również przez realizację kuponu prezentowego Manny w sposób opisany w Regulaminie wykorzystania kuponów prezentowych od Manny. Koszt dostawy może być uregulowany kuponem prezentowym tylko w tym przypadku, jeśli zezwala na to aktualny w dniu zakupu Regulamin wykorzystania kuponów prezentowych od Manny.

        VI. Dostawa, odbiór produktów, rozpatrywanie reklamacji

VI.1. Dostawa zakupionych produktów odbywa się przy współpracy Kuriera. Aktualne terminy i warunki dostawy, jak również kontakt do Kuriera opublikowane są na stronie internetowej Manny.

VI.2. W przypadku dostawy produktu kurierem albo przjęciem przesyłki w Parcel Shop Klient może wy brać dowolny sposób płatności.

VI.3. Firma kurierska zawiadamia Klienta o nadejściu przesyłki. Po otrzymaniu zawiadomienia prawo rozporządzania przesyłką przechodzi na Klienta. Dostawa realizowana jest zazwyczaj w dni powszednie w godzinach 08.00 – 17.00. Kurier dostarcza przesyłkę na adres podany w trakcie zamawiania produktu: jest to usługa podstawowa, zawarta w cenie zakupu. Klient naturalnie ma możliwość, żeby ustalić z Kurierem inne warunki dostawy, na przykład tylko w godzinach przedpołudniowych, jednak Kurier ma wówczas prawo do narzutu, który Klient uiszcza bezpośrednio na rzecz Kuriera.

VI.4. W przypadku odbioru przesyłki w punkcie Parcel Shopu Sprzedawca zawiadamia Klienta o wysłaniu paczki do wybranego punktu w momencie opuszczenia przesyłki z magazynu Manny wiadomością na adres podany przez Klienta w zamówieniu.

VI.5. W przypadku opóźnienia dostawy lub niedostarczenia przesyłki z winy leżącej po stronie Klienta (np. podanie błędnych danych odnośnie adresu dostawy lub niedotrzymanie przez niego klauzuli przewidywalności, o której mowa jest w art. 6:142 k.c.), Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani wobec Klienta ani wobec osób trzecich za spowodowane tym faktem ewentualne szkody (dodatkowe koszty, inne straty).

VI.6. Klient zobowiązany jest na miejscu i w czasie odbioru przesyłki szczegółowo sprawdzić zawartość przesyłki zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym, oraz w przypadku zgodności z umową – podpisać kwit odbioru. Dopóki nie zostanie udowodnione inaczej, bezbłędnie wypełniony list przewozowy (kwit odbioru) świadczy o tym, że przesyłkę Klient odebrał w nienagannym stanie.

VI.7. W przypadku ewentualnej niewłaściwej realizacji usługi Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Sprzedawcę na jeden z adresów podanych w zakładce „Kontakt” na stronie internetowej MANNY. Za niewłaściwą realizację usługi ze strony Sprzedawcy uznaje się dostarczenie uszkodzonej przesyłki bez protokołu uszkodzenia, jak również dostarczenie w przesyłce innych produktów niż zamówione przez Klienta. Za szkody (dodatkowe koszty, inne straty), wynikające ze opóźnienia lub nawet braku informacji o niewłaściwym wykonaniu usługi odpowiada Klient.

VI.8. Ryzyko odnośnie sprzedanego produktu przechodzi ze Sprzedawcy na Klienta w chwili przejścia produktu w posiadanie Klienta.

VI.9. Skargę odnośnie produktu lub usług Sprzedawcy Klient może zgłosić na jeden z adresów podanych w zakładce „Kontakt” na stronie internetowej MANNY (Adres elektroniczny działu obsługi klienta: obslugaklienta@mannamydlo.pl) lub wysłać na adres siedziby Sprzedawcy. Sprzedawca rozpatruje skargi w kolejności nadejścia, najpóźniej w ciągu 30 (trzydziestu) dni i o decyzji informuje Klienta. W przypadku skargi ustnej, Sprzedawca wysyła Klientowi protokół przyjęcia skargi oraz daje merytoryczną odpowiedź na piśmie. W przypadku negatywnego rozpatrzenia skargi Klientowi przysługuje prawo odwołania się do organów nadzorczych (sekretarza Urządu miasta, powiatowych rzeczników konsumentów) lub skierowania sprawy na drogę sądową.

Adresy rzeczników, świadczących pomoc konsumencką w Twoim regionie, uzyskasz tutaj: https://www.uokik.gov.pl/

Spółka nie posiada kodeksu postępowania na podstawie ustawy o zakazie nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych wobec konsumentów.

        VII. Modyfikacja OWU, wygaśnięcie Indywidualnej umowy przedpłaty, zakaz odstąpienia od umowy

VII.1. Sprzedawca uprawniony jest do jednostronnej modyfikacji OWU, zwłaszcza – ale nie tylko – w obronie swoich interesów gospodarczych, jak również interesów gospodarczych swoich partnerów.

VII.2. O realizowaniu powyższych uprawnień i wprowadzonych modyfikacjach Sprzedawca informuje aktualnych i przyszłych Klientów na stronie internetowej, w części przeznaczonej na przypisy, co najmniej na 8 (osiem) dni przed wprowadzeniem ich w życie.

VII.3. Indywidualna umowa kupna-sprzedaży wygasa wraz z realizacją zawartych w niej usług i uiszczeniem ceny zakupu.

VII.4. Strony umowy mogą rozwiązać na przyszłość Indywidualną umowę kupna-sprzedaży za wzajemnym porozumieniem. W tym przypadku Strony umowy nie są zobowiązane do świadczenia dalszych usług, a odnośnie zrealizowanych już świadczeń mają obowiązek rozliczyć się jeszcze przed wygaśnięciem umowy.

VII.5. Klient ma prawo do odstąpienia od Indywidualnej umowy kupna-sprzedaży bez uzasadnienia w ciągu 30 (trzydziestu) dni od doręczenia produktu. Odstąpienie od umowy należy wysłać pisemnie poleconą przesyłką pocztową, zawierającą również numer konta bankowego Klienta, na adres siedziby Sprzedawcy, najpóźniej do dnia, z którym wygasa termin. Do oświadczenia o odstąpieniu od umowy należy dołączyć zakupione produkty, jak również oryginalną fakturę, wystawioną za zakup tych produktów. Prawidłowo wysłane – wraz z załącznikami – odstąpienie od umowy skutkuje wygaśnięciem Indywidualnej umowy kupna-sprzedaży wraz z doręczeniem go Sprzedawcy (czyli z początkiem domniemania doręczenia), nie ma jednak skutków prawnych w innych sprawach.

VII.6. Koszty związane z odesłaniem produktów z powodu odstąpienia od umowy obciążają Klienta. Klienta obciążają również ewentualne szkody, które wystąpią na skutek nieprawidłowego zapakowania odesłanych z powrotem produktów.

VII.7. Sumę ceny zakupu, pozostałą po odjęciu ewentualnych kosztów, które w związku ze zwrotem produktów ponosi Klient, Sprzedawca przelewa na konto Klienta w ciągu 14 (czternastu) dni od prawidłowo dokonanego odstąpienia od umowy. Jednocześnie jednak Sprzedawca może zażądać zadośćuczynienia za szkody, wynikające z niewłaściwego stosowania produktu.

VII.8. Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy na podstawie punktu VII/5 w przypadku, jeśli ze względu na swój charakter produkty nie mogą być zwrócone. Strony umowy ustalają, że za produkt niemożliwy do zwrócenia uznaje się produkt, którego załączona do oświadczenia o odstąpieniu konsystencja, liczba sztuk, masa, zawartość, czy wyrażona w inny sposób ilość netto nie osiąga 30 (trzydziestu) % pierwotnej jakości lub ilości netto produktu. Za produkt niemożliwy do zwrócenia uznaje się również produkt, którego pochodzenia nie można stwierdzić z całą pewnością ze względu na uszkodzenie konsystencji lub opakowania.

VII.9. Klient nie ma prawa odstąpić od Indywidualnej umowy kupna-sprzedaży powołując się na utratę zainteresowania w przypadku, jeśli:


VII.10. W przypadku odstąpienia od Indywidualnej umowy kupno-sprzedaży odnośnie zamówienia zestawu produktów lub skorzystania z promocji 3+1 prawo odstąpienia od umowy obejmuje wszystkie produkty, wchodzące w skład zestawu lub promocji, nierozłącznie i jednocześnie. Jeśli do któregoś z produktów, wchodzących w skład zestawu lub promocji odnosi się co najmniej jeden warunek, o których mowa w punkcie VII/8, wówczas klient nie ma prawa do odstąpienia od umowy w zakresie całego zestawu lub promocyjnej grupy produktów. Rozporządzenia niniejszej części mają zastosowanie również w przypadku wszystkich prezentów, jakie Sprzedawca wysyła Klientowi, pod warunkiem, że prezenty są do nabycia na stronie internetowej Manny.

        VIII. Rozporządzenia końcowe

VIII.1. Klient przyjmuje do wiadomości, że na podstawie art. 29. ust. e) Rozporządzenia Rady Ministrów nr. 45 z 26 lutego 2014 roku (zwany dalej: RRM) odnośnie kosmetyków, ze względów zdrowotnych lub higienicznych nie przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy, opisane w art. 20 RRM, o ile po dostarczeniu produktu został on rozpakowany, czyli Klient otworzył już bezpośrednie opakowanie ochronne produktu.

VIII.2. Manna informuje Klienta, że jego dane osobowe są przechowywane na specjalnym serwerze w sposób zabezpieczony przed ich niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą z zastosowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, które są systematycznie ulepszane i modernizowane przy pomocy algorytmów szyfrujących.

VIII.3. Odnośnie usług Klient może kontaktować się z działem obsługi klienta Sprzedawcy telefonicznie lub w formie korespondencji pocztowej albo elektronicznej. Dane kontaktowe działu obsługi klienta (nr. telefonu, adres) Sprzedawca udostępnia na stronie internetowej. Sprzedawca zobowiązuje się ponadto zagwarantować na stronie internetowej ogólnodostępny interfejs na potrzeby korespondencji elektronicznej. Sprzedawca rozpatrzy każdą reklamację w ciągu trzech dni roboczych od jej wpłynięcia i zawiadamia o decyzji Klienta, spełniając zgodny z przepisami prawnymi obowiązek dostarczania informacji.

VIII.4. W celu pozasądowego, polubownego rozwiązania kwestii spornych związanych z jakością, bezpieczeństwem produktu i zastosowaniem zasad odpowiedzialności za produkt, jak również z zawarciem i realizacją umowy, Klient może zainicjować postępowanie pojednawcze w odpowiednim organie lokalnej Izby branżowej (art. 28 ustawy nr. XLII z 2008 roku). Zasięg kompetencji zespołów pojednawczych uregulowany jest w art. 20 ust. 5 ustawy nr. XLII z 2008 roku o ochronie konsumentów. Sprzedawca zobowiązany jest do współpracy w postępowaniu komisji arbitrażowej, w związku z czym ma obowiązek doręczyć komisji pojednawczej swoją odpowiedź. Z wyjątkiem rozporządzeń dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/11/UE z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE, Sprzedawca jest zobowiązany do zapewnienia na rozprawie obecności swojego przedstawiciela, upoważnionego do zawarcia porozumienia. W przypadku, jeśli właściwy organ arbitrażowy znajduje na innym terenie, niż gdzie znajduje się siedziba lub inna lokalizacja Sprzedawcy, wówczas obowiązek współpracy ze strony Sprzedawcy rozciąga się wyłącznie na uczynienie pisemnej oferty zadośćuczynienia konsumenta.

Sąd polubowny Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie. Adres: ul. Floriańska 3, 31-019 Kraków, numer telefonu: (+48 12) 428 92 60, adres email: arbitraz@iph.krakow.pl

Jeżeli jesteś niezadowolony/a z przebiegu lub wyniku spornej sprawy, złóż skargę na platformie rozstrzygania sporów Komisji Europejskiej.

Poniżej link DO SKŁADANIA SKARG NA PLATFORMIE ROZSTRZYGANIA SPORÓW: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.showlng=PL
Linkiem przejdź do platformy rozstrzygania sporów.

Wypełnij kwestionariusz

Wypełniając rubrykę odnośnie sprzedawcy podaj adres obslugaklienta@mannamydlo.pl.

Wyślij skargę.

VIII.5. Korzystanie ze strony internetowej MANNY nie jest uzależnione od żadnego specjalnego sprzętu. Strona osiągalna jest za pomocą systemów operacyjnych Windows XP lub nowszy, Linux, OS X, iOS, Android lub Windows Phone na przęglądarkach Internet Explorer (9 lub nowszy), Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari.

Komarno, 18 stycznia 2019 roku