Gwarancja zwrotu pieniędzy

  1. Jeśli dostawa nie zostanie zrealizowana z powodu błędu nabywcy (np. podanie błędnych danych dostawy lub powiadomienia) dodatkowymi kosztami, innymi kosztami związanymi ze szkodą powstałą z powodu odesłania obciążony zostaje wyéácznie Kupujący. W takich przypadkach Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.
  2. Kupujący na miejscu i w czasie przekazania produktu ma obowiązek szczegółowego sprawdzenia zawartości przesyłki zarówno pod względem ilościowym jak i jakościowym i w przypadku realizacji zamówienia ze strony Sprzedającego zgodnie z umową do podpisania listu przewozowego (potwierdzenia odbioru). Prawidłowo wystawiony list przewozowy (potwierdzenie odbioru) do odwrotnego udowodnienia potwierdza, że przesyłka i jej opakowanie w momencie przejęcia były nienaruszone i kompletne.
  3. Kupujący po ewentualnym zauważeniu błędnej realizacji zamówienia zobowiązany jest bezzwłocznie powiadomić Sprzedającego o błędzie (braku) poprzez któryś z kontaktów podanych w punkcie menu Kontakt na stronie internetowej MANNA. Jako błędna realizacja zamówienia ze strony Sprzedającego uważane jest jeśli przesyłka jest uszkodzona i nie jest do niej załączony protokół szkody zaświadczający o fakcie uszkodzenia lub jeśli przesyłka zawiera produkty, które nie były zamówione przez Kupującego. Kupujący zobowiązany jest do pokrycia szkód (dodatkowe opłaty, inne problemy) związanych z opóźnionym powiadomieniem lub nie powiadomieniem o wadach i przyjęciu wadliwego (wybrakowanego) towaru.
  4. Ryzyko uszkodzenia towaru przechodzi ze Sprzedającego na Kupującego w momencie przejęcia przesyłki przez Kupującego.
  5. W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący pokrywa koszty odesłania towaru. Kupujący pokrywa również wydatki związane ze szkodą wynikającą z powodu niewłaściwego opakowania towaru w czasie jego zwrotu.
  6. Sprzedający zobowiązany jest do zapłacenia w ciągu 30 dni ceny zakupu towaru pomniejszonej o koszty przesyłki zwrotnej Kupującemu, ale równocześnie może żądać zwrotu szkody powstałej z nieprawidłowego użytkowania towaru.
  7. Za nieprawidłowe użytkowanie uważane jest np. jeśli Kupujący w przypadku ewentualnego zakazu/propozycji znajdującej się na stronie internetowej będzie stosował produkt na tą część ciała, na którą Sprzedający nie zezwala/nie proponuje oraz jeśli wiedząc o alergii na składnik/składniki produktu stosuje go.
  8. Kupujący nie ma prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli charakter zakupionego produktu nie zezwala na jego zwrot. Strony Umowne wspólnie kwalifikują towar za taki, którego stan, ilość sztuk, masa, pojemność lub ilość wyrażona w inny sposób nie osiąga 30 (trzydzieści) % pierwotnej jakości lub ilości towaru. Towar również w tym przypadku uznawany jest za nieodpowiedni do zwrotu, jeśli z powodu zniszczenia konsystencji lub opakowania towaru jego pochodzenie nie może zostać zidentyfikowane. Ponadto również wtedy, jeśli okres jaki upłynął od zakupu do zwrotu przekroczył 30 dni.
  9. Kupujący nie ma prawa zwrotu produktu/produktów w poniższych przypadkach: